garage

Här hittar du  information om garagetGarageplats

Observera att garageplatserna ej hör till lägenheten, de hyrs genom separata avtal. Vid ev. försäljning återgår garageplats till föreningen för uthyrning enligt kölista. Garage får ej hyras ut i andra hand.

Ansökan om garageplats görs till Jan Magnusson i styrelsen.

 

e-post till styrelsen@brf-terrassen3.se eller genom att lägga ett meddelande i föreningens postbox, Billborgsgatan 19.


 

Gemensamma ordningsregler för Terrassen 1,2 och 3


Ordningsregler garage


I bilaga 1 till hyreskontrakt garage återfinns allmänna villkor gällande garageplatsen,

bl a föreskrivs:


 • att garageplatsen inte får överlåtas eller upplåtas i andra hand utan styrelsens medgivande


 • att biltvätt ej får förekomma i garaget


 • att hyresgästen skall tillse att skador eller olägenheter inte uppkommer, t ex genom ovarsam eller störande körning, olämplig parkering, bränsle eller oljeläckage, förvaring eller upplag, samt att hyresgästen förbinder sig att följa brf Terrassens föreskrifter, samt myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods.


 • att brf Terrassen 3 inte ansvarar för skada på fordon eller annan egendom. Brf Terrassen 3 fritager sig även ansvar för obehörigt intrång. Hyresgästen har inte rätt till ersättning pga stöld eller skada, om inte föreningen har varit vållande.Härutöver gäller följande:


 • Observera att parkering inte är tillåten utanför garageplatsens markering


 • Garageplats upplåts i mån av plats och kötid


 • Styrelsen kan ev. upplåta ledig plats på korttidskontrakt (kan även gälla mellan Terrassen 1, 2 och 3)


 • Garageportens fjärrkontroll tillhör garageplatsen och skall återlämnas till brf Terrassen 3 efter avslutad hyrestid


 • Borttappad fjärrkontroll skall omgående anmälas till styrelsen för brf Terrassen 3


 • Garageplatsen får inte användas för bilreparationer


 • Använd inte de eluttag som finns vid tillträdeslussarna vid resp trappuppgång; det är avsett för städning och underhåll av garage


 • Förvara inte flaskor, behållare med lättantändligt innehåll någonstans i garaget


 • Varje förare som kör in/ut sin bil är skyldig att tillse att porten stängs efter dem


 • På förekommen anledning – vid utfart , var uppmärksam på om personer ev. smiter ner i garaget medan porten är öppen.


 • Varje person som går in eller ut från garaget är skyldig att tillse att dörren för gångpassage till trappuppgång blir ordentligt stängd


 • Vid vår/höststädning, vänligen uppmärksamma information och flytta ditt fordon