A-Ö

A-Ö


A

Andrahandsuthyrning

För att du ska få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs goda skäl. Sådana skäl kan t.ex. vara arbete eller studier på annan ort eller att prova på ett samboförhållande. För andrahandsuthyrning gäller att styrelsens godkännande ska inhämtas.


Styrelsen godkänner, efter att ansökan gjorts, andrahandsuthyrning om följande krav uppfylls:


  • uthyrning kan endast ske till en (1) person/familj för varje tillfälle
  • uthyrningsavtal ska skrivas. Uthyrning får inte ske till sk uthyrningsföretag som i sin tur hyr ut lägenheten till personer/företag.Notera att ansökan alltid ska göras till styrelsen och att ansökan alltid ska vara skriftlig samt att uthyrningsavtal ska bifogas.


Det är alltid du som föreningsmedlem som har ansvaret gentemot föreningen, inte din hyresgäst.


Fyll i ansökningsblanketten, hämtas här som PDF-fil

Ansökan lämnar du i Styrelsens brevlåda i port 19 eller e-postar till styrelsen@brf-terrassen3.se  Ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas till styrelsen senast sex veckor före hyrestidens tänkta början. Inlämnad ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.


B


Balkong

I skötselpärmen under flik 25 framgår bl.a. vilka färgval som gäller för insynsskydd på balkongers nederdel, kontrollera detta innan du beställer. Kostnaderna för insynsskydd ligger på bostadsrättsinnehavaren. Vill du se färgen så kan Janssons markiser på Esplanaden 14 visa. Det är ej tillåtet att mata fåglar på balkonger eller terrasser.

 

Måla balkongtak, dvs undersidan på ovanliggande balkong - styrelsen har beslutat att de medlemmar som vill får måla sina balkongtak vita.

Den färg som gäller är silikatfärg.

Se arbetsbeskrivning 

Se produktblad grundfärg

Se produktblad färg


Banker

Se Mäklar/Banker.


Barnvagsförråd

Det finns 2st. barnvagnsförråd.

Ett rum på garageplanet, Bangårdsgatan 13.

Ett rum på garageplanet, Bangårdsgatan 15

I mån av plats kan även cyklar och rullatorer förvaras i dessa.


Bostadspärmen

I den bostadspärm som lämnades ut av JM vid köpet av lägenheten finns viktig information om lägenheterna och föreningen. Vid försäljning skall säljaren överlämna bostadspärmen till den ny ägaren. 

 

Braskaminer

Om man eldar under 1 kubikmeter ved per år så skall sotning ske vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte. I annat fall skall sotning ske varje år och brandskyddskontroll vart tredje.Vid brandskyddskontrollen skrivs ett protokoll på varje eldstad.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att sotning sker och den bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Kopia på utförd sotning/brandskyddskontroll lämnas till styrelsen för arkivering.


Bredband

250 Mbit/s ingår i månadsavgiften. Önskas högre hastighet får man sluta eget avtal med Telia med möjlighet upp till 1000 Mbit/s.

 


C


Cykelrum

Föreningens cykelrum finns i källaren på Billborgsgatan 19. 

För att underlätta när man tar in/ut cyklar via dörren som leder ut mot den yttre trappan går det att ställa upp dörren manuellt. På dörrstängaren i dörrens överkant finns en liten skjutregel som gör att dörren kan låsas i uppställt läge. 


OBS! kontrollera att dörrarna stängs ordentligt.

 

D


Digitalboxar

Två stycken tillhör lägenheten och skall kvarlämnas vid

överlåtelse. Om någon utrustning går sönder kontaktar lägenhethetsinnehavaren själv Telia för utbyte.

OBS. Utbyte av digitalbox bekostas av lägenhetsinnehavaren. Telia support tel. 020-240 250

Nytt avtal med Telia har slutits hösten 2017 med avtalsnummer 991346. I det nya avtalet ingår en trådlös router ej digitalboxar


E


Enhetlighet och regler

Styrelsens huvuduppgift är att förvalta föreningens fastigheter och ekonomi men vi har också ett ansvar att ha ett fungerande regelverk för ordning och reda. En del i detta är att värna om ett gemensamt yttre.

 

Det är bl.a. därför vi har beslut på vilka färger det skall vara på markiser och täckande tyg på balkonger, hur inglasning av balkonger får utföras m.m.

 

Det mesta framgår av föreningens ordningsregler och stadgar.

 

I ordningsreglerna framgår också att man som bostadsrättshavare har en skyldighet att ansöka om installationer/ förändringar etc till styrelsen.

 

Vi som sitter i styrelsen är i och med detta inte experter men vi har ett förtroende från föreningsstämman att ta ett ansvar för helheten.

 

Vår ambition är att göra detta på bästa sätt såväl när det gäller ekonomi och förvaltning samt övriga frågor. Vi ser det därför som en viktig uppgift att bibehålla ett antal regler som ger ett enhetligt yttre.

 

Vi ber er därför att kontakta styrelsen ”innan” ni gör ingrepp/inköp som omfattas av de gällande regelverken.

 


F


Fasaden

Fastighetens fasad består av ett tunt putsat ytskikt som stänger ute fukt från isolering etc. Det är absolut förbjudet att utan godkännande från styrelsen sätta upp något på fasaden som innebär att man gör hål i ytskiktet.

Mer att läsa finns skötselpärmen flik 24.


Fastighetsskötare

Av föreningen upphandlad fastighetsskötare:

Redab AB – Roslagens energi och Driftteknik, med huvudkontor i Norrtälje

www.redab.nu


Felanmälan

Fel anmäls till Redab AB mail: felanmalan@redab.nu
tel: 0176-767 60 eller till styrelsen.

 

Observera att efter garantitiden så är det varje lägenhetsinnehavare som står för sina egna kostnader för ev. åtgärder, reparationer. Exakt vad som är medlemmens ansvar och vad som är föreningens ansvar framgår tydligt av den information Du hittar i din ”Bostadspärm” under flik 1 ”Bostadsinformation”.

Är du osäker? Kontakta styrelsen.

 

Samma sak gäller för våra gemensamma utrymmen, portar, källare m.m. fr.o.m. nu är det föreningen som bekostar alla ev. reparationer dvs. det är vi som bor här som får betala över månadsavgiften. Därför är det viktigt att vi alla hjälp åt att vara rädda om våra hus.

 


Flagga


Föreningen har en egen flagga, men saknar f n kontaktperson för flaggan. Är du intresserad så kontakta styrelsen på mail styrelsen@brf-terrassen3.se.         

Not, regler för flaggning: 1 mars - 31 oktober hissas flaggan klockan kl. 8.

Under övrig del av året kl. 9. Flaggan halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast kl 21. Detta är regler som rekommenderas, ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. (vår målsättning är dock att hala flaggan i tid)

 

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under april eller maj.

 

G


Garage

Styrelsen har antagit gemensamma ordningsregler för garage med Terrassen 1 & 2. Ordningsreglerna skickas ut till de som hyr garageplats. Läs mer under fliken garage på hemsidan.

 


 


Gasol

Frågan om gasolgrill har kommit upp från några medlemmar,

i föreningens ordningsregler framgår att endast el-grillar är tillåtna i vår förening.


Det är ett beslut som togs av den ”byggande” styrelsen innan husen var färdiga för inflyttning.


Styrelsen ser ingen anledning till att ändra detta beslut då gasol i alla former utgör en ökad säkerhetsrisk.


Vi vill därför poängtera att förbudet mot gasolgrillar naturligtvis innefattar alla former av gasoldriven utrustning på balkonger och terrasser.


Grill

Enligt föreningens ordningsregler § 13 så är endast el-grillar tillåtna.


Grovsopor

I vårt soprum kan vi endast lämna sådant som tydligt framgår av den information som finns uppsatt i rummet. Endast småelektronik kan lämnas i soprummet. Ej TV-apparater datorer och dylikt.

 

Obs! Grovsopor får var och en ta med till återvinningsstationen i Görla. Tack på förhand!


Grönytor och garage

Vi har två gemensamhetsanläggningar.

GA1 där vi tillsammans med Terrassen 1 och 2 samverkar kring garaget.

GA2 där vi tillsammans med Terrassen 2 samverkar kring våra gemensamma grönytor.

 

H


Hemförsäkring

Hemförsäkringen "Tillägg för bostadsrätt" ingår i föreningens kollektiva försäkring som tecknats hos Trygg Hansa.

 

I


Interflora

Interflora hyr vår affärslokal. De lämnar även sina sopor i vårt soprum.

 

K


Kapitaltillskott

Uppgift om kapitaltillskott erhålls via Fastum. 
Tel vxl: 08-56 24 32 00.


Klotter

Upptäcker du klotter så kan det felanmälas till Redab AB 0176-767 60 eller till styrelsen. 

 

L


Luftfilter

Byte sker varje år i oktober.

.

Lägenheten

Innan du gör någon förändring i och kring din lägenhet ber vi att Du studerar föreningens stadgar och ordningsregler. För vissa åtgärder krävs t.ex. godkännande av styrelsen. Är du ändå osäker fråga gärna styrelsen.


Lägenhetsnummer


Det fyrsiffriga lägenhetsnumret är en ny adresstandard som är enhetligt utformad. Syftet med en fyrsiffrig kod är att kunna lokalisera lägenheten genom att kunna utläsa dels våningsplan dels var lägenheten är belägen på våningen. Om du flyttar efter det att lägenhetsnummer har införts, ska du alltid ange lägenhetsnumret i din flyttningsanmälan. Inom föreningen använder vi JM:s numrering som anger  Port - Våning - Lägenhet (de gamla).


Här hittar du förteckning över nya och gamla lägenhetsnummer.


M


Markiser

I skötselpärmen under flik 25 framgår bl.a. vilka färgval som gäller för markiser och insynsskydd på balkongers nederdel, kontrollera detta innan du beställer. Kostnaderna för markis ligger på bostadsrättsinnehavaren. Vill du se färgen så kan Janssons markiser på Esplanaden 14 visa.


Månadsavgift

Vi rekommenderar att betalningen läggs på autogiro, kontakta Fastum för information.

Fastum (f.d. UBC), Box 35, 101 20 STOCKHOLM, Tel 08-56243200

Lägenhets-, avgifts- och hyressystem, Andrea Diaz,
08-50604738. 

andrea.diaz@fastum.se 


Mäklare

Fastum ordnar mäklarbild, se under fliken mäklare i menyn ovan.N


Nyckelhantering

All nyckelhantering går via styrelsens nyckelansvariga Lena Ryd-Ländin.O


Ordning och reda

I bostadspärmen finns några viktiga dokument att studera, avsätt en stund och läs igenom det som står under flik 1 Bostadsinformation.

 

Ordningsregler

Här hittar du föreningens ordningsregler.


OVK-mätning

OVK-mätning har utförts i april 2022.

Anläggningen är godkänd och protokollet är insänt till kommunen.

Protokoll från OVK-mätning.(kommer inom kort)


P


Portkod

Portkod gäller mellan 06.00 – 21.00 däremellan öppnas porten med nyckel.


Vid ändring av portkod meddelas medlemmarna skriftligt.

 


S


Skötselpärm

Utdrag ur skötselpärmen


Snö på balkonger och terrasser

Vår fastighetsskötare Redab AB gör regelbundna kontroller av tak m.m. för att bedöma behovet av t.ex. takskottning.


Snö på balkonger och tak-/ markterrasser är respektive bostadsrättsinnehavares ansvar.


Det går dock inte att skotta ut snö hur som helst.


I samband med takskottningen kan de som så önskar beställa skottning av den egna terrassen/balkongen. Kontakta fastighetsskötaren, då kan de samordna arbetet. Om ni skottar själva bör det samordnas med fastighetsskötarens skottning för bortforsling och avspärrning.


Styrelsen kommer att gå ut med information inför ev. takskottning.


Styrelsen har kontaktat Skatteverket som bekräftar att det går att göra s.k. ”RUT- avdrag” för denna typ av tjänst. Redab AB tar hänsyn till detta när han ger pris på skottning av enskild terrass/balkong.


Det är viktigt att väggputsen hålls fri i görligaste mån så att det vid snösmältning ej blir fukt och/eller frysskador. Ni som har inglasningar med tak bör kontrollera era takbalkar, om de har sviktat kontakta den som levererat taket.


Stadgar


Här hittar du BRF Terrassen 3:s stadgar.


T


Telia

Föreningens avtal med Telia är Telia Bredband, Tv samt Bredbandstelefoni via fiber - Triple-play kollektiv anslutning.

Tv från Telia, Tv-paket kollektiv lagom.

Vid fel/frågor kontakta Telia på Tel: 020-240 250


Trivsel

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar, det gäller såväl ljud som kan vara störande som ev. mer omfattande arbeten. Vilka tider som gäller framgår av våra stadgar och ordningsregler. 

 

V


Valberedning

Kontakta valberedningen om du vill engagera dig i styrelsen.


Valberedningen 2021


- Lena Augustsson, (sammankallande)


- Everth Ländin

              


Å


Årsredovisning


Årsredovisning för räkenskapsåret 2011


Årsredovisning för räkenskapsåret 2012Årsredovisning för räkenskapsåret 2013Årsredovisning för räkenskapsåret 2014Årsredovisning för räkenskapsåret 2015Årsredovisning för räkenskapsåret 2016


Årsredovisning för räkenskapsåret 2017Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Årsstämma


Protokoll från Årsstämma 2014


Protokoll från Årsstämma 2015Protokoll från Årsstämma 2016Protokoll från Årsstämma 2017Protokoll från Årsstämma 2018

- Protokoll från extra föreningsstämma 2018


Protokoll från Årsstämma 2019

Protokoll från Årsstämma 2020

Protokoll från Årsstämma 2021

Protokoll från Årsstämma 2022Överlåtelse


Vid försäljning glöm inte att säga upp ev. hyrd garageplats samt återlämna fjärrkontroll för garageporten, kontakta styrelsen. Glöm ej heller att Bostadspärm, Skötselpärm och 1 st digitalbox tillhör lägenheten.
Vid överlåtelse ska hela månadsavgiften betalas av säljaren. Ev delning av avgiften görs upp direkt med köparen, vanligen via mäklarens slutredovisning.
Ovanstående gäller även avgiften för parkeringsplats.